PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Attract Uitzendbureau B.V. en Attract Flex B.V. hierna te noemen Attract, gevestigd te Ede op de Accesweg 1. Attract  is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en veilige  verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken op deze website  gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Toestemming
Door uw gegevens in te vullen op onze website via een sollicitatie formulier of u in te schrijven bij één van onze vestigingen geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in onze database. Attract zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens op een  zorgvuldige en veilige manier verwerkt worden in onze database in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming,  Het is voor Attract noodzakelijk uw persoonsgegevens te verwerken om u te kunnen bemiddelen voor vacatures en om met u een werknemersrelatie aan te kunnen gaan. Zonder uw persoonsgegevens is dit niet mogelijk.

Doeleinden:
Persoonsgegevens die Attract van u ontvangt gebruikt Attract voor de volgende doeleinden:

 • Om uw geschiktheid voor vacatures van onze opdrachtgevers te kunnen beoordelen
 • Om u te kunnen bemiddelen voor geschikte vacatures van onze opdrachtgevers
 • Om u te kunnen benaderen voor geschikte vacatures van onze opdrachtgevers
 • Met u een werknemersrelatie aan te kunnen gaan en te onderhouden. En de hiervoor nodige administraties te kunnen uitvoeren volgens de geldende wettelijke regelgeving
 • Om te beoordelen of u voor een premiekorting of subsidie in aanmerking komt
 • Om u toegang te geven tot ons online urenregistratiesysteem
 • Om u te kunnen benaderen voor onze overige diensten zoals payroll, outplacement, casemanagement en assessments.
 • Om onze wettelijke re-integratie verplichtingen na te kunnen komen
 • Om u (zakelijke relatie) aanbiedingen te kunnen doen
 • Om met u een opdrachtovereenkomst af te sluiten en te onderhouden

Deze doeleinden zijn gebaseerd op onderstaande rechtsgronden:

 • Toestemming van betrokkene
 • Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomst
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Gerechtvaardigd belang; werkgever-werknemer relatie

Attract verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, telefoonnummer, emailadres
 • Geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat
 • BSN, nationaliteit, kopie identiteitsbewijs/paspoort/verblijfsvergunning
 • CV gegevens zoals opleidingen en werkervaring
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over u beschikbaarheid
 • Gebruikersnaam en wachtwoord Attractuur.

Attract kan uw gegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers met als doel het bemiddelen voor een functie bij onze opdrachtgever. Dit gebeurt indien u hiervoor toestemming heeft gegeven met als doel om u te kunnen bemiddelen voor een functie. Daarnaast kan Attract uw persoonlijke gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, auditinstanties en pensioeninstellingen. Wij verstrekken  uw gegevens  aan derden die daartoe wettelijk gerechtigd zijn, om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Attract verwerkt de volgende gegevens van zakelijke relaties:  namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. Met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een afspraakovereenkomst. Deze gegevens kan Attract doorgeven aan kandidaten/uitzendkrachten ten behoeve van de bemiddeling.

Attract verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens wanneer u hiervoor specifiek toestemming heeft gegeven. Of wanneer hier een wettelijke grondslag voor bestaat. Bijzondere persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken zijn gezondheid, gegevens betreffende lidmaatschap van een vakvereniging of strafrechtelijke gegevens. Wij kunnen uw gegevens met betrekking tot gezondheid verwerken in verband met het toekennen van premiekortingen en subsidie. In dat geval kan het zijn dat wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan overheidsinstellingen indien wij dit wettelijk verplicht zijn.

Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan internationale organisaties. Attract heeft de nodige maatregelen genomen om er voor te zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd.

Beveiliging
Attract zorgt ervoor dat zij alle passende maatregelen zal nemen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Attract zijn gehouden aan hun geheimhoudingsverklaring. Indien anderen toch de mogelijkheid hebben om bij uw persoonlijke gegevens te kunnen en deze te gebruiken kan Attract hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld. Aansprakelijkheid van Attract  is in alle gevallen uitgesloten.

Rechten van betrokkene:

 • Recht op inzage
 • Recht om vergeten te worden (verwijdering)
 • Recht op beperking van gegevens
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegeven
 • Recht op menselijke blik bij besluitvorming

U kunt eventuele wijzigingen of verzoek tot verwijdering mailen naar administratie@attract.nl of bij uw contactpersoon van de vestiging. Binnen 4 weken ontvangt u van ons een reactie.

U heeft het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken,

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering. Er zal altijd op basis van menselijk denken een besluit worden genomen.

Bewaartermijnen
De bewaartermijnen die wij hanteren zijn op basis van de wettelijke regels volgens de Algemene verordening gegevensbescherming.

Indien uw vragen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement kunt u deze mailen naar administratie@attract.nl of per post naar Attract, Accesweg 1, 6712 CZ EDE t.a.v. administratie. Ook kunt u dit melden bij Autoriteit Persoonsgegevens.